Hem | Artiklar | Kontakt os | Agenturer | Forhandlere | Om SC SOUND | Form | Villkor Mitt konto  | Kundvagn |  Till Kassan   
  Varukorg
mer
 
...är tom
 
     
  Valutor  
 
 
     
  Kategorier  
 
Category Audio & Signal processorer
Category Avspelnings och inspelnings utru
Category Dator utrustning
Category Gitarr Förstärkare
Category Högtalar Enheter
Category Hörlurar
Category Instrument Väskor & Etui
Category Instrumenter
Category Instrumenter Keyboard
Category Instrumenter Strängar
Category Kabel Färdig
Category Kabel Metervara
Category Kabel Trumma
Category Kontakter & Pluggar
Category Mikrofoner & Trådlöst
Category Mixer
Category Rackpaneler
Category Stativ
Category Strängar
Category Transformer & PSU
Category Verktyg
Category Lager Rensning
 
     
  Tillverkare  
 
 
     
  Nyheter.
mer
 
Mini XLR fatning REAN, 3-pol stænktæt, sort hus
Mini XLR fatning REAN, 3-pol stænktæt, sort hus
SEK 31,66 
 
 
     
 
Vår Villkor
Almindelige salgs-, tilbuds- og leveringsbetingelser
Ethvert salg fra SC SOUND A/S (herefter benævnt "Sælger") sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
Sælger handler kun med erhvervskunder (handelskøb). Dette gælder uanset betalingsform eller hvordan ordren placeres, f.eks. i butik, pr. telefon, fax, brev, e-mail eller over Internet. Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.
1. Produktinformation
Alle oplysninger og data, herunder tekniske beskrivelser samt illustrationer, som findes i Sælgers produktinformationsmateriale, prislister o.lign. er alene bindende for Sælger, i det omfang, de skriftligt er bekræftet af Sælger, i særskilt henvendelse til køber. Konkrete anvendelseseksempler er uden garanti for funktionsdygtighed, og krænkelse af tredjemands eventuelle rettigheder. Bistand med oplysninger om varers egenskaber eller anvendelsesmuligheder, er udelukkende en service, som Sælger fraskriver sig ansvaret for.
2. Tilbud, pris og betaling
Fakturering sker, medmindre andet er aftalt mellem parterne, til de priser, som er anført i det på leveringsdagen gældende web katalog. Priser er angivet i det valgte valuta og er eksklusive moms og eventuelle statsafgifter samt eventuelle gebyrer, som til enhver tid fastsættes af Sælger. Fakturering sker i den valuta der er aftalt ved kundeoprettelsen. Tilbud, som med hensyn til enten produkter, priser eller andre vilkår, afviger fra de i kataloget indeholdte, er gældende 30 dage fra afgivelsesdagen, med mindre anden skriftlig aftale foreligger.
For så vidt angår alle tilbud og oplyste priser tages forbehold for ændringer og udsving i indirekte skatter, afgifter, toldsatser, valutakurser samt forhold af tilsvarende art. Dette gælder også efter tilbud og ordre er accepteret. Faktura udstedes på afsendelsedagen og fremsendes fortrinsvis pr. email alternativt almindelige brev post. Sælger til enhver tid ret til at lade levering betinge af kontant betaling / efterkrav. Sker betaling ikke rettidig forbeholder sælger sig ret til at opkræve et opkrævningsgebyr. Købers betaling af opkrævningsgebyr afskærer ikke Sælger fra at påberåbe sig andre misligholdelses-beføjelser. 
Fakturering sker, medmindre andet er aftalt mellem parterne, til de priser, som er anført i det på leveringsdagens gældende webkatalog. Priserne er angivet i det valgte valuta og er eksklusive moms, og andre eventuelle statsafgifter, gebyrer og lignede, som til enhver tid, fastsættes af Sælger. Faktureringen sker i den valuta, der er aftalt ved kundeoprettelsen. Tilbud, som med hensyn til enten produkter, priser eller andre vilkår, afviger fra de i kataloget indeholdte priser, er gældende 30 dage fra afgivelsesdagen, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. For så vidt angår alle tilbud samt oplyste priser, tages der forbehold for ændringer samt udsving i indirekte skatter, afgifter, toldsatser, valutakurser samt forhold af tilsvarende art. Dette gælder ligeledes også efter, at tilbud og ordrer er accepteret. Fakturaer udstedes på afsendelsesdagen, og fremsendes fortrinsvis pr. e-mail, alternativt almindelig brevpost. Sælger har til enhver tid, ret til, at lade levering være betinget af kontantbetaling / efterkrav. Sker betalingen ikke rettidigt, forbeholder Sælger sig retten til, at kunne opkræve et opkrævningsgebyr. Købers betaling af opkrævningsgebyret, afskærer ikke Sælger fra, at kunne påberåbe sig andre misligholdsbeføjelser.
3. Levering
Ordrer, som modtages af sælger før kl. 15 på hverdage, bliver normalt afsendt samme dag. For levering opkræves de afholdte fragt- og leveringsomkostninger. Sælger har dog ejendomsforbehold i varerne, indtil købesummen for varerne er erlagt til Sælger. Køber er forpligtet til, straks at underrette Sælger, såfremt forsendelsen fremtræder som beskadiget. Sker leveringen ikke til aftalt tid, medmindre andet er oplyst, og skyldes dette et af Sælgers forhold, er køber berettiget til, at hæve købet, såfremt skriftlig meddelelse herom straks tilsendes Sælger. Sælger har herudover intet ansvar for følger af forsinket levering. 
4. Mangler
Køber skal straks ved varernes levering, foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om varerne er behæftede med mangler, samt dels om varerne kan anvendes til det af Køber tiltænkte formål. Reklamation skal ske senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Mangler ved allerede leverede varer, kan alene gøres gældende overfor Sælger, såfremt køber giver skriftlig meddelelse herom til Sælger, inden 24 måneder efter leveringsdatoen. Reklamation skal ske skriftligt, med en udførlig beskrivelse af manglen. Ligeledes skal Sælgers faktura vedlægges reklamationen. Såfremt mangler ved allerede leverede varer gøres gældende, i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, er Sælger berettiget og forpligtet til, efter eget valg, at foretage omlevering, afhjælpning, eller at kreditere køber for den mangelfulde vare. Køber er i så fald, forpligtet til, for egen regning, at tilbageleverer den mangelfulde vare til Sælger. I øvrigt er Sælger alene ansvarlig for mangler, der skyldes grov uagtsomhed hos Sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber. Sælgers ansvar for mangler, kan i intet tilfælde, overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare. Købers opmærksomhed henledes på, at Sælger ikke selv udvikler og producerer den software, der anvendes i Sælgers produkter. Det er derfor alene købers eget ansvar, på faglig korrekt måde, at kontrollere, om der er computervirus i den pågældende software, forinden produktet anvendes – Sælger har intet ansvar herfor.
5. Force majeure m.v.
Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for, hverken forsinkelse eller mangler i tilfælde af force majeure, jf. Købelovens § 24. Ligeledes, kan Sælger ikke holdes ansvarlig for ikke-opfyldelse, som skyldes svigtende leveringer fra en af Sælgers underleverandører.
6. Returnering af varer
Berettiget returnering af leverede varer kan ske inden for 30 dage, efter aftale med Sælgers ordrekontor, som skal kontaktes forinden enhver returnering. Returnering sker for Købers regning og risiko. Varer kan kun returneres i original, ubrudt emballage. Varer leveret af Serviceafdelingen, specialfremstillede varer, software, samt skaffevarer kan ikke returneres.
7. Produktansvar
Sælger er uden ansvar for, skader forvoldt af et af Sælger leveret produkt (produktansvar), med mindre, dette er præceptivt foreskrevet i Lov om produktansvar (nr. 371 af 7. juni 1989). Såfremt køber inkorporerer de af Sælger leverede varer, i egne produkter, eller ved at anbringe sit navn, mærke eller andet kendetegn på varen, udgiver sig for at være producent, skal Sælger alene være ansvarlig for produktskade, i det omfang det godtgøres, at Sælger har udvist grov uagtsomhed. Såfremt Sælger uanset 1. pkt. bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til, at holde Sælger skadesløs, hvis skaden kunne være undgået, såfremt køber før, under eller efter produktion af varer, hvori Sælgers produkter indgår, burde have opdaget eller forhindret skaden ved udførelse af omhyggelig kontrol. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. Sælger og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler det pågældende erstatningskrav, der er rejst mod en af dem, på grundlag af en skade eller et tab, som påstås, forårsaget af et af Sælger solgt produkt.
8. Forbehold
Der tages forbehold for, eventuelle fejl, udeladelser og ændringer, herunder for trykfejl i katalog samt prisliste.
9. Immaterielle rettigheder
Køber har pligt til, at respektere alle immaterielle rettigheder til de leverede varer, herunder patent-, varemærke-, mønster- og ophavsrettigheder og lignende rettigheder, som Sælger eller tredjemand måtte have.  Køber er herunder ligeledes forpligtet til, at betale alle nødvendige licensafgifter mv. på IT-programmer og andre læs- og afspilbare medier m.v. Sælger har alle rettigheder til Sælgers katalog og andet materiale, udarbejdet af Sælger, og hel eller delvis gengivelse heraf, er alene tilladt, med Sælgers forudgående skriftlige tilladelse.
 
10. Lovvalg og værneting
De nordiske Almindelige Leveringsbetingelser NL 92, finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved nærværende almindelige salgs-, tilbuds- og leveringsbetingelser. Enhver tvist mellem Sælger og køber afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København, idet Sælger dog har ret til, i hvert enkelt tilfælde, at forlange, at tvister afgøres ved købers værneting eller ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.
           

Dankort E-Dankort Visa VisaElectron Mastercard JCB 

osCShop Webshop